KONTAKT: EKO-RAJ - 739 53 Třanovice 267 - CZECH REPUBLIC - tel./fax: +420 558 694 236 - email: ekoraj@seznam.cz
honda-jazz-mk2.png
1.2iDSi-8V 1.3iDSi-8V 1.2-16V 1.4iVtec-16V 1.3 Hybrid-8V
MK I, Hatchback MK II, Hatchback
05/2003

01/2002

07/2008

04/2011


10/2008

09/2007

2015
57kW 61,67kW 66kW 73kW 65kW
30.025

30.027