KONTAKT: EKO-RAJ - 739 53 Třanovice 267 - CZECH REPUBLIC - tel./fax: +420 558 694 236 - email: ekoraj@seznam.cz
Hatchback

1.0i-12V 09/2000► ►07/2006 21.899

 21.901

21.902
21.900
1.2i-16V 21.085 21.905
1.4i-16V ►09/2003

21.047
06/2003► ►07/2006 21.085
1.8i-16V 09/2000► 295-617 185-101
1.3CDTi 06/2003► ►07/2006

21.044
1.7Di/Dti 09/2000► ►09/2003 889-443
1.7CDTi 06/2003► ►07/2006 889-009 185-631
Combo

1.3CDTi 08/2003►

916-519 21.045
1.7Di/Dti 10/2001► ►07/2004 21.038
1.7CDTi 07/2004► NA NA 185-637